บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอชีย (FD) GT-HKGCNX-FD03
  • ประเทศทัวร์: ฮ่องกง
  • เที่ยวเมือง: ทัวร์เชียงใหม่-ฮ่องกง
  • สายการบิน: Air Asia
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ราคา (เริ่มต้น)  

18,991บาท

ไฮไลท์ทัวร์ บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 1.อิสระฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) 2.ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย 3.ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ 4.ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว 5.ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังต้าเซียน 6.สระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน
สถานะ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
18,991
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
18,991
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
22,891
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
18,991
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
18,991
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
18,991
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ติดต่อเรา
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
4,500
0.00
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
21,991
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
21,991
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
27,891
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
21,991
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
21,991
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
21,991
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ติดต่อเรา
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
4,500
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
19,991
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
19,991
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
24,891
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
19,991
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
19,991
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
19,991
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ติดต่อเรา
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
4,500
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

04.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
06.05 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน AIRASIA เที่ยวบินที่ FD515
 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้*
09.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนั้น...นำท่านสู่ “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา MYSTIC POINT จัดโซนให้เป็นลักษณะของโซนแห่งความลึกลับและพิศวง  เน้นจุดหลักที่เครื่องเล่นบ้านลึกลับที่ชื่อว่า “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่งเทวนิยายรอให้ท่านพิสูจน์ไปสัมผัสแล้ว  “กริซลีย์กัลช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ำพุร้อน “เกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน้ำที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ำจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก  สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ำ จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และเคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด “ทอย สตอรี่แลนด์” (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์จากดิสนีย์พิคซาร์สำหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก,แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอร์โรว์แลนด์”  (TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์“ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เท่น” (HYPERSPACE MOUNTAIN) และโซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY LAND) ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งเทพนิยาย พบกับเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่ “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ ที่ มิกกี้ส์กับหนังสือนิทานวิเศษ” (MICKEYS AND THE WONDERROUS BOOK)  โซนสุดท้ายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และขบวนพาเหรดสีสันอันตระการตาของพาเหรด“ดิสนีย์ เพนท์ เดอะไนท์” (DISNEY PAINT THE NIGHT) ในยามค่ำคืน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า    
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
จากนั้นนำชมโรงงานTSLซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!และนำท่านแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง และเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน,ต่างๆ อีกมากมาย...  นำท่านนมัสการวัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นำธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม  นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม  ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ำรวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ จากนั้น ... อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toyr\'usร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า
05.00 น.
บริการปลุกท่าน และเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
10.30 น.
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่  โดยสายการบิน AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 516 
12.35 น.
เดินทางถึงสนามนานาชาติ เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ...