เนปาล Super Peak ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  • ทัวร์ : Nepal [ เนปาล ]
  • เที่ยวเมือง : Kathmandu (กาฐมาณฑุ)
  • สายการบิน : Thai Airways International
  • Code : GQ2KTM-TG001
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
฿36,900 ฿35,900
จองทันที
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์ | ล่องเรือทะเลสาบเฟวา | ยอดเขาซารางก็อต
** Option เสริม พิเศษ นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้น Annapurna Base camp และนั่งเครื่องบินเล็กชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต์ **
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
25 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562
36,900 35,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

08 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562
36,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กาฐมาณฑุ - ปัคตาปูร์ - นากาก็อต

07.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย (Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
12.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินตรีภูวน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล กาฐมัณฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนปาล (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่เมือง ปัคตาปูร์ (Bhaktapur) ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต ชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ตั้งของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง) , ประตูทองค้า ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้้า หรือซุนดารี (Sundari) นำท่านชมวัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่ สลักเป็นรูปสัตว์และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอ้านาจหยุดสิ่ งชั่วร้ายที่เมารุกราน วัดนี้ สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี (Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็ นเทวี ลัทธิตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702 และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกนำมาเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE BUDDHA” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง นากาก็อต (Narkakot) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จากเมืองกาฏมัณฑุ นากาก็อตนั้นอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,175 เมตร ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม นากาก็อตนั้นเป็นชื่อภูเขา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในการชมวิว ดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอย่างสวยงาม หากอากาศดียังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสจากจุดนี้ได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก โรงแรม Choutari Paradise Inn Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองนากาก็อต
วันที่ 2

นากาก็อต – โภครา (บินภายใน) – น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา

05.30 น. นำท่านชมแสงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ทางด้านทิศตะวันออกของ เทือกเขานากาก๊อต ให้ท่านได้สูดอากาศยามเช้าและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่โดนแสงอาทิตย์ส่องลงมา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพกันตามอัธยาศัย
**จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ**
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโภครา โดยสายการบินภายในประเทศ
........น ออกเดินทางสู่เมืองโภครา (Pokhara) โดยสายการบิน Yeti Airline เที่ยวบินที่ ....
........น เดินทางถึง เมืองโภครา เมืองนี้ตั้งอยู่ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร คืออีกเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศเนปาลเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่ จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของดานุละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มัชฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอดเป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้้าทะเล 900 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุดเนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร เป็นทิวทัศน์ ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะลืมเลือน และที่นี่ยังเป็นสถานที่ของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านชม น้ำตกเดวิส (Devi’s Fall) น้ำตกที่มีความลึกถึง 100 เมตร น้ำตกนี้ตั้งชื่อตามนายเดวิสที่ได้เสียชีวิตที่น้ำตกแห่งนี้พร้อมกับคู่รัก หลังจากนั้นนำท่านชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp) ค่ายนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 เป็นสถานที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวทิเบตในเนปาล ซึ่งได้อพยพมาทางตอนเหนือของเนปาล ในครั้งที่จีนบุกกรุงลาซา ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบต และชมวิธีการผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้าน และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมแม่น้ำเซติ (Seti River) หรือแม่น้ำนม เป็นแม่น้ำสายหนึ่งของแม่น้ำกังฮารา ซึ่งละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งอยู่บริเวณชายแดนอินเดีย เนปาล และจีน แม่น้ำนี้มีเอกลักษณ์พิเศษคือมีสีขาวคล้ายน้ำนมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลเข้าไปใต้ดิน แม่น้ำนี้จะไหลผ่านเมืองโภคราซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่มีแม่น้ำไหลผ่านใต้ดินของเมืองโภครา ที่นี่เขาจะทดน้ำขึ้นมาให้ไหลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล ภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวานั้นสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเร เป็นภาพสวยงาม และตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวัดบาลาฮี (Barahi Temple) ซึ่งมีสถูปสี ขาวชื่อบาลาฮี ลอยเด่นตัดกับพื้นน้ํา นำท่านสักการะ วัดบาลาฮี วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก โรงแรม Dandelion Hotel หรือ เทียบเท่า,เมืองโภครา
วันที่ 3

โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล – ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล


นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารางก็อต (SARANGKOT) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ แสงสีทองของพระอาทิตย์ที่ตัดกับยอดเขาอันสวยงาม ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติเป็นฉากด้านล่าง โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสวยงาม
** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้น**
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

** Option เสริม พิเศษ สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นเฮลิค็อปเตอร์เพื่อไปยัง ยอดเขาอรรณาปุรณะเบสแคมป์ (Annapurana Base Camp หรือ ABC) เพื่อชมความงานและวิวอันสวยงามของยอดเขา โดยที่ท่านไม่ต้องเดินเขาหรือ Trekking เป็นระยะเวลา 10 กว่าวัน ท่านก็สามารถมาถึงยอดเขาแห่งนี้ได้ ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าขึ้นเฮลิค็อปเตอร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา โดยประมาณอยู่ที่ 450 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเท่านั้น **

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ หุบเขากาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้ เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ชนเผ่าเนวาร์อาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ได้สร้างอารยธรรมที่ส้าคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาทัน และปัคตาปูร์ ความสำเร็จทางด้านศิลปะของชาวเนวาร์ ได้แก่ วัดและปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยฝีมืออันประณีต ฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดอ่อน และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เดินทางโดยรถโค้ช ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เป็นเส้นทางเลียบไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านแม่น้้า ผ่านหมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวเนปาลชนบท ที่ยังคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกาฐมาณฑุ

นำท่านเดินทางสู่ ย่านทาเมล (Thamel) ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้ง ศูนย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุ โดยบริเวณย่านนี้เต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านขายของมากมาย ย่านนี้จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี้ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น สินค้าจำพวกเครื่องประดับ หัตถกรรม เครื่องนุ่งห่มต่างๆมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ... ให้ท่านได้ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล
ที่พัก โรงแรม Manang Hotel หรือ เทียบเท่า,เมืองกาฐมาณฑุ
วันที่ 4

กาฐมาณฑุ – ปาฏัน - จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – สถูปโพธินาถ


** Option เสริม พิเศษ สำหรับท่านใดที่สนใจนั่งเครื่องบินเล็กเพื่อชมยอดเขาเอเวอร์เรส (Mt. Everest) ของเทือกเขาหิมาลัย เพื่อชมความงานและวิวอันสวยงามของยอดเขา โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าขึ้นเครื่องบินเล็กนั้นไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา โดยประมาณอยู่ที่ 220 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเท่านั้น **
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางไปยังเมืองปาฏัน “Patan” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลลิตาปูร์” เป็นหนึ่งในเมืองหลักของประเทศเนปาล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงกาฐมาณฑู เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะงดงามที่สำคัญ1 ใน 4เมือง แห่งหุบเขากาญมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 และเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงาม เมืองปาฏันนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) โดยเฉพาะชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป ทองเหลือง วัดฮินดู เมืองปาฏันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง ชิ้นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทิศ แบ่งออกเป็น 4ส่วน โดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็นศูนย์กลาง นำท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple) ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง หลังจากนั้นนำท่านชมวัดทองคำ (Golden Temple) ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 ชั้น หลังคาวัดทำด้วยแผ่นทองยาวลงมาจรดดิน ประดับตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่ามเรืองรอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นที่สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคง หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่นสร้อยคอ สินค้าพื้นเมืองจำพวกลูกปัด พระพุทธรูปต่างๆ นำท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑุ นำท่านชม จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square) จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูรบาร์ แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ในปี พ.ศ. 2522 จากนั้นเยี่ยมชม วัดกุมารี หรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari) ซึ่งเป็นที่พำนักของเทพธิดากุมารี ตามความเชื่อของชาวเนปาลนั้น กุมารีคือตัวแทนแห่งพระอุ มาเทวี เป็นเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดจากโลกมนุษย์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี จากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ชาวเนปาลนับถือกุมารีดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้ประสบความสำเร็จ กุมารีมีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ( Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรา ยาตรา (Indra Jatra) หรือเทศกาลบูชาพระอินทร์ที่เวียนมาปีละครั้ง กษัตริย์เนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอ หลังจากนั้นนำท่านชม กาฐมาณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดกุมารี สถานที่นี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ลักษมี นาสิงห์ มัลละ (King Laxmi Narsingha Malla) ในตอนต้นศตวรรษที่ 16
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านสักการะ สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath) หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง สถูปนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล องค์เจดีย์ มีฐานทรงดอกบัวตูม มีเค้าศิลปะค่อนไปในทางทิเบต เห็นได้ชัดจากรูปแบบการก่อสร้างฐานสถูป ที่อิงคติปริศนาธรรมมัณฑลา (Mandala) อันเป็นรูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบต ในความหมาย เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆ บนเจดีย์มีรูปเพ้นท์ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ อันเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนทำดี องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2502 รอบๆองค์เจดีย์ประดับด้วย “ธงมนตรา” ที่ชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมนำมาแขวนเอาไว้อย่างสง่างามอย่างเป็นเอกลักษณ์ ธงนี้จะจารึกบทสวดมนตร์แล้วนำไปปลุกเสก ก่อนจะนำมาประดับที่องค์พระเจดีย์ หรือประดับตามหลังคาอาคารบ้านเรือน ทางเดิน ช่องเขา ฯลฯ เพื่อให้ลมพัดช่วยสวดมนตร์ แล้วพัดพาเอามนตราไปคุ้มครองผู้ผ่านทาง สถูปแห่งนี้สร้างโดยชาวทิเบตที่อพยพหนีสงครามเข้ามาที่นี่เมื่อปี พ.ศ. 2502 เมื่อครั้งที่จีนเข้ารุกรานทิเบต บริเวณวัดจึงเป็นที่ชุมชนของชาวพุทธจากทิเบต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก โรงแรม Manang Hotel หรือ เทียบเท่า,เมืองกาฐมาณฑุ
วันที่ 5

สถูปสวะยัมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านสักการะ สถูปสวยมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่ 9 แห่งหนึ่งของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 กว่าปี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของภายในวัดนี้คือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทําให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแห่งนี้ยังเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล และยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์กรยูเนสโกได้ทําการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
10.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
13.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG320 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
18.15 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล
เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
3. แบบฟอร์ม
*** เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลต้องใช้เอกสารเป็นตัวจริงเท่านั้น ***

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 3 วันทำการ ท่านละ 1,000 บาท
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป