กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-8888

THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ (SQ)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Africa [ ทวีปแอฟริกา ]
  • เที่ยวเมือง : Johannesburg (โจฮันเนสเบิร์ก)
  • Code : GQ3JNB-SQ002
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ส่องสัตว์ซาฟารี | โจฮันเนสเบิร์ก | หมู่บ้านเลเซดี | เมืองซันซิตี้ | เมืองพริทอเรีย | ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - โจฮันเนสเบิร์ก

09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
12.15 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 975
15.40 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
***กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นไป เดินทางถึงเวลา 15.45 น.***
16.35 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 482
21.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
***กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นไป เดินทางถึงเวลา 21.15 น.***
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

หมู่บ้านเลเซดี – เมืองซันซิตี้ – วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก -GAME DRIVE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้นำเสนอวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวัติความเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ได้อย่างละเอียดและน่าสนใจ ทั้งรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศิลปะการแสดงต่างๆ รอให้ท่านได้ศึกษาและเรียนรู้อย่างน่าสนใจ หลังการชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทำให้เราเข้าถึงชนพื้นเมืองในเวลาอันรวดเร็วนี้แล้ว และให้ท่านได้ชมโชว์พื้นเมือง ของชาวเลเซ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) เพื่อนำท่านสู่ที่พักพร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ เมืองซันซิตี้ (Sun City) นำท่านเข้าสู่ที่พักที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของการท่องเที่ยวมายังแอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ชิด กับ กิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค่ำ (GAME DRIVE) ที่พากันออกหากินในยามค่ำ อันเป็นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดจะพากันออกหากินในช่วงเวลานั้น ***เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี***
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก BUSH BUNGALOW หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

เมืองซันซิตี้ - สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก – ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ให้ท่านได้อิสระใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายภายในอาณาจักรเมืองซันซิตี้ (Sun City) เมืองที่ถูกสร้างตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้มั่งคั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีตแห่งแคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้ เป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park) เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว ม้าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ท่านได้ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่ ซึ่งสัตว์เหล่านั้นอยู่อาศัยกันในป่าตามแบบระบบนิเวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ ในแต่ละโซนพื้นที่อันต่างกันออกไปเป็นการชมสัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติล้วนๆ อันหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
พิเศษ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวเนื้อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนื้อกวาง ม้าลาย จระเข้ ควายป่า ฯลฯ
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

เมืองพริทอเรีย– Union Building – โจฮันเนสเบิร์ก- ช้อปปิ้ง ห้าง Mall of Africa – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “City of Jacaranda” อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอันโดดเด่น คือดอกไม้สีม่วงสด คือดอกแจ๊กการันดา ***ดอก แจ๊กการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี*** โดยชื่อของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนี้คือวีรบุรุษผู้กล้าเมื่อครั้งอดีตกาลนามว่า แอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความสำคัญเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานที่สำคัญมากมาย ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพื้นเมือง อีกทั้งวิถีแห่งชาวบัวร์ชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่นี่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นอดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้ารับตำแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็นประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินของประเทศแอฟริกาใต้เดินทางสู่ย่านคาร์ลตัน เซ็นเตอร์ (Carlton Centre) ซึ่งเป็นย่านธุรกิจของเมืองโจฮันเนสเบิร์ก มีตึกระฟ้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าติดอันดับของประเทศแอฟริกา มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งสินค้าแบร์ดเนม สินค้าพื้นเมืองและร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.30 น. ออกเดินทางกลับสู่สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 481
วันที่ 5

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

14.55 น. เดินทางถึงประเทศ สิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่อง
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 976
17.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กำหนดให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
A. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมี
• สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั้น
B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องมี
• สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั้น
• หนังสือยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย และหนังสือยินยอมต้องมีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง
ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงท่านเดียว จะต้องมี
• คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาที่เดินทางพร้อมกับเด็ก
• ในกรณีที่บิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ให้นำใบมรณะบัตรมาแสดง
C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บิดามารดา
• สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั้น
• หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และ
• สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และ
• ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย
D. หากเด็กเดินทางคนเดียว
• สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั้น และ
• จดหมายรับรองของผู้ที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ที่อยู่ และรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อ และ
• สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยด้วยในแอฟริกา เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
• หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ
• เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ คำสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์
โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั้น หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี้ อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้
ข้อกำหนดที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั้นจำเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซ่าติดตัวไว้ขณะเดินทาง

ข้อยกเว้น :
• หากผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใต้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 สามารถเดินทางได้โดยที่ยังไม่ต้องมีเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 ได้
• ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18ปี ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติ
• ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18ปี และถือวีซ่าแอฟริกาใต้ ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารเหล่านี้
• ในกรณีที่บางประเทศได้มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสือเดินทางของอินเดียที่มีระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนี้ยื่นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้

1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD)
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (20 USD)