กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-8888

เกาหลี ENJOY LOTTE WORLD WINTER 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

  • ทัวร์ : South Korea [ เกาหลีใต้ ]
  • เที่ยวเมือง : Seoul (โซล)
  • Code : GQ2ICN-XJ006
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
สะพานมาจังเลค | สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ | วัดวาวูจองซา | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี พระราชวังชางด็อก | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง | โซลทาวเวอร์ | ใส่ชุดฮันบก | 943 King’s Cross (คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์)
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XJ700 : 02.35-10.05)

23.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 (เช็คอินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
วันที่ 2

อินชอน - สะพานมาจังเลค - สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด

02.35 น. นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ700 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่งโมง) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง ลูกค้าสามารถซื้อทานบนเครื่องได้) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้**
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านสู่ สะพานมาจังเลค ซึ่งสะพานนี้พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 มีความยาว 220 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ส่วนหนึ่งของสะพานจะเป็นกระจกใส และส่วนที่เป็นตะแกรงเหล็กเป็นที่ชมใบไม้ผลิพร้อมสูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู บูลโกกิ (หมูผัสซอส)

สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเกาหลีและชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปี
สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่“ธีมผจญภัย (Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ“เกาะเวทมนต์(Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย เครื่องเล่นที่น่าสนใจ ได้แก่ Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร์) สูง 70 เมตร, เครื่องเล่นที่เสมือนอยู่ในพายุทอร์นาโด, Flume Ride เรือยาวโต้คลื่นสูง และเรือโจรสลัดสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็นต้น หลังจากที่สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว์ ก็พลาดไม่ได้ที่จะลองเล่นไอซ์สเก็ตในร่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู ชาบู ชาบู (สุกี้หม้อไฟ)
ที่พัก พักที่ Korea Tourist Hotel ระดับ 3 ดาว เมืองซูวอน หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

วัดวาวูจองซา - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ - ช้อปปิ้งถนนฮงแด - 943 King’s Cross (คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์)

เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดวาวูจองซา เป็นวัดที่สร้างเสร็จเมื่อประมาณ 45 ปีที่แล้ว โดยชาวเกาหลีเหนือ ที่เข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้ ภายหลังสงคราม สร้างวัดขึ้นเพื่ออยากรวมเกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต้ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเศียรพระรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดย Guinness Book ภายอุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา เป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่ นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987 อีกด้วย

นำท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ที่ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รี เกาหลีจะมีลูกใหญ่และรสชาติหวาน ท่านสามารถ สั่งซื้อฝากคนทางบ้านได้

จากนั้นนำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู คาลบี้ (หมูย่างเกาหลี)

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้อมให้ท่านทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย

อิสระช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นชื่อดัง ย่านถนนฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

นำท่านเดินทางสู่ 943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ มีมุมถ่ายรูปมากมาย มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์ให้ใส่ถ่ายรูป เครื่องดื่มราคา 4,000 - 6,000 วอน ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศในโลกของแฮร์รี่ได้แบบชิลๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู ไก่ทอดสไตล์เกาหลี
ที่พัก พักที่ GIMPO L'ART HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - พระราชวังชางด็อก - Duty Free - ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ **

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู ซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม)

นำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย

พระราชวังชางด็อก ป็นพระราชวังลำดับที่สอง ทึ่ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1405 ต่อจากพระราชวังคย็องบก และมีความสำคัญในการเป็น ที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ที่สำคัญ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของ พระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ

นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นอิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์ เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้ และ KRISPY KREME โดนัท ที่สุดแสนอร่อย

อิสระอาหารค่ำ 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
ที่พัก พัพักที่ GIMPO L'ART HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XJ701 : 11.15-15.05)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
11.15 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ701 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง ลูกค้าสามารถซื้อทานบนเครื่องได้)
15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก ประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 5-7วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการ โอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือเดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอาง และร้านพลอย
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป)